Vedtekter

 

VEDTEKTER
Vedtatt på årsmøte ved dannelse av foreningen i oktober 1987
Siste revidering gjort av årsmøte 19. oktober 2014

 

 • 1     Foreningens navn.

Foreningens navn er Norsk Forening for Rett Syndrom (NFRS).

Foreningens internasjonale navn er Norwegian Rett Syndrome Association (NRSA)

 • 2     Formål.

Norsk Forening for Rett Syndrom er en landsomfattende interesseorganisasjon som har
som formål å ivareta interessene for alle med Rett Syndrom, deres
pårørende, fagfolk og andre interesserte med medisinsk og/eller sosiale interesser for gruppen.

 • 3 Organisatorisk tilknytning

Norsk Forening for Rett Syndrom er en landsomfattende frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

 

 • 4    Arbeidsoppgaver.

Norsk Forening for Rett Syndrom sitt formål er å drive interessepolitikk og medlemsrettet arbeid ved

 • å spre informasjon om syndromet, dets diagnostiske kriterier, og dets behandling. Dette gjøres både gjennom foreningens styre, likepersonsarbeid og faglige råd. Foreningen skal også bidra til å øke forståelsen for de utfordringer de med Rett Syndrom og deres pårørende stilles overfor
 • å informere medlemmene om de forskjellige tilbud som til enhver tid foreligger fra vårt helse- og sosialvesen og andre instanser som pedagogisk/psykologisk tjeneste o. a.
 • å bidra til forskning omkring syndromet
 • å arbeide for at syndromet blir kjent innen alle deler av vårt helse- og sosialvesen, PP-tjenesten og andre berørte instanser, slik at de med Rett Syndrom og deres pårørende ytes hensiktsmessig omsorg, støtte og hjelp
 • å drive likepersonsarbeid for å skape kontakt mellom berørte familier, slik at de kan få støtte av hverandre.
 • å fremme kontakt med andre nasjonale- og internasjonale foreninger og organisasjoner innen dette feltet som arbeider med liknende problemstillinger
 • 5    Medlemskap.

Medlemmer av foreningen kan være de med Rett Syndrom, pårørende eller andre interesserte. Medlemskapet tegnes individuelt

Alle medlemmer som har betalt årskontingent for grunnlagsåret har demokratiske rettigheter i NFRS.
Det vil si at alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett ved årsmøte og rett til å la seg velge til representant.
Barn som har fylt 15 år avgjør selv om de ønsker å melde seg inn eller ut av foreningen, med unntak av de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker. I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge.

 

 • 6    Foreningens oppbygging

Norsk Forening for Rett Syndrom er interesseorganisert med et hovedstyre og likepersons- regioner.

Styret

Har ansvar for at organisasjonen overholder NFRS sitt formål og arbeidsoppgaver nedfelt i vedtektene.

Skal bestå av en leder og seks styremedlemmer.  Leder og minst fire styremedlemmer må være pårørende til en med Rett Syndrom.

Styret velges på årsmøtet som er foreningens høyeste myndighet. Styremedlemmene velges for to år.  Leder velges hvert år, det øvrige styret konstituerer seg selv.

Inntil tre personer kan skiftes ut til hvert valg. Dersom et styremedlem i valgperioden må tre inn i et annet verv i styret, står medlemmet ut perioden til den som hadde vervet.

Styret innkaller til sine møter de personer det måtte finne nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I saker hvor det er stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret utarbeider årsmelding og regnskap hvert år, som godkjennes av statsautorisert revisor.

Styret innkaller til årsmøte hvert år. NFRS avholder ikke landsmøter.

Foreningens økonomiske grunnlag søkes dekket gjennom kontingent og offentlige tilskudd Styret disponerer foreningens midler. Leder og kasserer har prokura.

Valgkomiteen:

Valgkomiteen skal velges av årsmøtet, i henhold til foreningens vedtekter.

Valgkomiteen setter selv opp kandidater til neste valgkomité, som årsmøtet tar stilling til.

Valgkomiteens oppgaver:

 • Finne kandidater til styret i Norsk forening for Rett Syndrom.
 • Prosessen med å finne nye kandidater skal starte ca. 2- 3 måneder før årsmøte. Dette legges inn i foreningens årshjul.
 • Presentere innstillingen på foreningens årsmøte
 • Det er ønskelig at valgkomiteen finner kandidater som representerer de ulike landsdelene.

 

Likepersons- regioner:

NFRS er inndelt i likepersons- regioner som er geografisk fordelt. Disse regionale ledd skal ha minimum to hovedkontakter som må være likepersoner. En likeperson er pårørende til en med syndromet som driver organisert overføring av personlig erfaring mellom personer med syndromet og mellom pårørende.
Arbeidet i regionene skal ha hovedfokus på kontakt mellom de berørte familiene. Men også å arbeide for å ivareta foreningens formål og arbeidsoppgaver nedfelt i vedtektene. Foreningens likepersoner samhandler direkte med styret.

 • 7    Årsmøtet.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det avholdes årsmøte hvert år. Styret innkaller alle medlemmer til årsmøtet med seks ukers varsel. Saker, som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen fire uker før årsmøtet. Bare saker som står på saklisten, kan behandles som årsmøtesak.
Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøte er vedtaksfør med det antall stemmer som har møtt. Alle medlemmer som har betalt årskontingent for grunnlagsåret har demokratiske rettigheter i NFRS.
Ingen har mer enn en stemme og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.

 • 8 Årsmøtets oppgaver

Saklisten for årsmøte skal omfatte:

 1. Konstituering – møtereglement.

 

 1. Årsmelding fra styret.

 

 1. Revidert regnskap.

 

 1. Årsmøtesaker.

 

 1. Valg av styre i.h.t. § 6. Valg av valgkomité på tre medlemmer.

 

 1. Fastsetting av kontingent.

 

 

 • 9    Vedtektsendringer.

Vedtektene kan bare endres på årsmøtet. Vedtak om endring må ha minst 2/3 flertall.

 • 10    Vedtak.

Alle vedtak blir gjort med vanlig flertall, unntatt §§ 9 og 11.

 

 • 11    Oppløsning – fusjon.

Oppløsning – fusjon av Norsk Forening for Rett Syndrom kan bare skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall. Eventuelle midler disponeres da av årsmøtet til beste for de med Rett Syndrom